INFORMASJON – PRIVATE AVLØPSANLEGG

 

   Kommunene må passe på at
   utslipp fra mindre avløpsanlegg
   ikke forurenser vassdrag,
   drikkevannskilder og lokalmiljø ! 

                
                    Foto: Lene Birgit Berg

  
Skal du etablere nytt avløpsanlegg eller har du mottatt pålegg om utbedring av eksisterende ?

For å beskytte lokalt miljø og drikkevannskilder har kommunene strenge regler for utslipp.

Når du skal etablere utslipp av sanitært avløpsvann, utbedre eller øke et eksisterende utslipp, må du søke kommunen om tillatelse til dette.

Slik kan du gå fram ved etablering/utbedring av mindre avløpsanlegg;
Generell informasjon om etablering/utbedring av avløpsanlegg

I vår lokale forskrift finner du krav til valg og utførelse av mindre avløpsanlegg;
Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Her finner du søknadsblankett for søknad om utslippstillatelse;
Søknadsblankett - utslipp fra mindre avløpsanlegg.pdf

Andre søknadsblanketter som må være med en utslippssøknad kan lastes ned fra Statens Bygningstekniske etat;
http://www.be.no/beweb/regler/blanketter/blanketter.html.

For mer utdypende informasjon og veiledning om renseløsninger, rensekrav, krav til prosjekterende og utførende osv. anbefales Bioforsk sine nettsider, avløp.no. Dette er en egen nettside for mindre avløpsanlegg.
http://www.avlop.no/linker/startsiden.htm