Om tjenesten
Kort beskrivelse Formålet med tilskuddet er å unngå eller redusere jordarbeiding om høsten og stimulere til etablering av vegetasjon for å redusere erosjon og arealavrenning fra jordbruksareal.
Målgruppe
Landbruksforetak
Kriterier/vilkår Ordningen gjelder foretak som driver vanlig jordbruksprodusjon på en eller flere landbrukseiendommer. Virksomheten må være registrert som merverdiavgiftspliktig og levere årsoppgave for landbruksforetak. Omsøkt areal kan ikke pløyes eller jordarbeides før tidligst 1. mars året etter. Halmen kan fjernes men ikke brennes. Fangvekster må ikke sprøytes. Tilskudd som utgjør mindre enn 1000 kroner blir ikke utbetalt.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Vedlegg (til skjema) Kart over omsøkt areal.
Søknadsfrist Søknadsfrist: 20. august
Søknaden sendes til Hedmarken landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Ca 1/2 år.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 g 29.
Annen informasjon

Dersom det skjer brudd på vilkårene som ligger til grunn for søknaden skal tilskuddet avkortes med et beløp tilsvarende merutbetalingen søkeren evt. ville ha oppnådd pga feilen.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 00, telefaks 62 56 30 01
Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2012-03-27