Om tjenesten
Kort beskrivelse Innovasjon Norge gir tilskudd for å stimulere til etablering av juletre- og pyntegrøntproduksjon på jordbruksarealer som etter en samlet økonomisk og miljøfaglig vurdering er egnet til slike formål.
Målgruppe
Eiere av landbrukseiendom.
Kriterier/vilkår Det må foreligge omdisponeringstillatelse etter jordlovens § 9. Tilplanting må skje på dyrket mark.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hedmarken landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Behandlingstid ca 3 måneder.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Kart i målestokk 1:5000 skal følge søknaden.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08