Forekomster av radon er ikke uvanlig her på Hedmarken. Det er lett å bestille radonmåling selv!  For å få et riktig måleresultat, skal målinger foretas i den kalde årstiden fra 15. oktober til 15. april.

Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen formidler tilbud om radonmålinger til gunstig pris. Det er inngått samarbeid med Radonlab om bestillinger av radonmålere. 

Bestilling
Ønsker du å måle radonforekomsten, så kan enkelt måleutstyr bestilles her

Har du ikke epostadresse og får bestilt på nett kan du ringe direkte til Radonlab på tlf  21 96 03 50.

Før bestillingen, må du bestemme hvor mange radonmålere (sporfilmer) du trenger. Det bør måles i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer, måler du minst i ett oppholdsrom i hver etasje. Måletiden er 60 dager og bør foretas i den kalde  årstiden fra 15. oktober til 15. april.

Radon i utleieboliger, skoler og barnehager - strengere regelverk
Strålevernforskriften trådte i kraft 01.01.2011. I forskriften innføres det bindende grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler. Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3 og maksimumsgrensen på 200 Bq/m3. De nye grenseverdiene må overholdes innen 1. januar 2014.

Leier du ut bolig? Da må du som byggeier måle radon så raskt som mulig. Dersom målingene viser for høye nivåer, har utleier ansvar for å utbedre dette. Les mer om ny Strålevernforskrift og krav til radon i utleieboliger.

Det er byggeier som har ansvar for å måle radon og gjennomføre tiltak i barnehage og skole. Leder av skole eller barnehage plikter å gi informasjon til foresatte dersom det foreligger bevis på høye radonverdier. Miljørettet helsevern krever radonmålinger før godkjenning av virksomhetene etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehge og skole m.v.

Les også om Miljørettet helsevern i Hamar, Løten og Stange her


RadonhusFor deg som vil lese mer: 

Hva er radon?
Radon er en radioaktiv edelgass uten farge, lukt eller smak. Radon dannes kontinuerlig fra uran. Uran finnes naturlig, men i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Radongass har liten evne til å binde seg til faste stoffer, og kan derfor komme ut i luften vi puster. De høyeste radonkonsentrasjonene i boliger finner vi i områder der det er forekomster av alunskifer, uranrike granitter eller pegmatitter og løsmasser.
 
Helserisiko
Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker om lag 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.
Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon gjør skade. Risikoen er høyest for aktive røykere eller som tidligere har røykt. Risikoen ved radoneksponering er rundt 20 ganger større for røykere enn for personer som aldri har røykt, men risikoen er også betydelig for ikke-røykere.

Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; jobb, fritid og privat bolig.

Tiltaksgrenser og tiltak
Strålevernet har følgende anbefalinger for radon: Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier: Tiltaksgrense på 100 Bq/m3.

Hvis årsmiddelverdien fra radonmålinger avdekker høyere nivåer enn tiltaksgrensen, anbefales det at effektive radonreduserende tiltak iverksettes for å senke radonnivåene. Det anbefales også at radonmålinger gjentas etter at tiltak er iverksatt, for å påse at effekten av tiltak er tilstrekkelig.
Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3. Hvis radonmålinger avdekker årsmiddelverdier høyere enn maksimumsgrensen, skal radonreduserende tiltak iverksettes med påfølgende radonmålinger, helt inntil radonkonsentrasjonene er så lave som praktisk mulig og under maksimumsgrensen.
 
Hvis høye radonkonsentrasjoner påvises er det viktig å klarlegge hvordan radon kommer inn i boligen. Hvilke tiltak som velges er blant annet avhengig av hustype, ventilasjons- og grunnforhold. Radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger bør være årsaksspesifikke, rettet mot identifiserte radonkilder og søke å oppnå så lave radonnivåer som mulig.
Nye bestemmelser om radon i byggteknisk forskrift trådte i kraft 1. juli 2010. Les mer om bestemmelsene her.

Statens strålevern kontrollerer ikke kvalitet, pålitelighet, priser eller andre forhold. Du kan selv kontakte flere firma, samt undersøke hva lokale firma kan tilby av kompetanse og konkurransedyktige priser. Dersom du trenger mer informasjon, ta kontakt din kommune. Gjennomføring av tiltak er huseiers eget ansvar!

Les også om måling av radon i boliger - Statens strålevern
 
For nybygg stiller byggteknisk forskrift krav til forebyggende radontiltak og grenseverdier.
Vi anbefaler derfor at huseiere i nybygde boliger måler radonnivået så snart som mulig slik at eventuelle tiltak mot forhøyede radonverdier kan gjennomføres innen garantitiden.

Radon i skoler og barnehager og utleieboliger
Ny strålevernforskrift trådte i kraft 01.01.2011. I forskriften innføres det bindende grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger. Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3 og maksimumsgrensen på 200 Bq/m3. De nye grenseverdiene må overholdes innen 1. januar 2014.

Det er byggeier som har ansvar for å måle radon og gjennomføre tiltak. Leder av skole eller barnehage plikter å gi informasjon til foresatte dersom det foreligger bevis på høye radonverdier. Miljørettet helsevern krever radonmålinger før godkjenning av virksomhetene etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehge og skole m.v.

Radon i drikkevann
Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften og dermed bidra til forhøyede radonkonsentrasjoner i inneluften. Høye radonkonsentrasjoner er blant annet påvist i vann fra borebrønner i granitt og gneis. I overflatevann er radonkonsentrasjonene lave. Husholdningsvann kan også gi stråledoser til kroppen ved inntak, men dosene ved å drikke radonholdig vann er små i forhold til dosene ved innånding.
 
Grenseverdi
Anbefalt tiltaksnivå for radon i vann i en enkelthusholdning er 500 Bq/ l.
Vann fra større vannverk eller offentlig vannforsyning (forsyner minst 50 personer eller 20 husstander) skal ikke ha radonkonsentrasjoner over 100 Bq/ l.
 
Måling av radon i drikkevann
Husholdningsvann fra borebrønn i fast fjell som benyttes daglig, bør undersøkes med tanke på radon. Radonmålinger i vann kan gjennomføres hele året, og prøvetakningsutstyr til vannanalyse fås ved henvendelse til Statens strålevern, på telefon 67 16 25 00.
 
Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Avdeling for milørettet helsevern.

Regelverk
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

Mer informasjon finner du hos Statens strålevern og Nasjonalt folkehelseinstitutt.