Kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi (§ 10-1). Nå er den kommunale planstrategien klar for offentliggjøring. Planstrategien tar for seg kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Det er første gang Stange kommune tar i bruk tostegsmodellen med vedtak av kommunal planstrategi som første ledd i arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Stange skal utarbeide en ny kommuneplan i en tid med historisk høy satsning på infrastruktur. Antall beboere vokser stadig, og Osloregionen ventes å øke sin befolkning med 400 000 innbyggere innen 2030. I tillegg har fylkeskommunen satt en målsetting om å være 220 000 innbyggere i Hedmark innen 2020. Bedre kommunikasjon til og fra kommunen kombinert med sterk politisk vilje, både innad og utenfor kommunegrensene for økt tilflytting, kan og vil skape store forandringer i Stange. Dette krever at man legger til rette for den utviklingen som er ventet for å sikre innbyggerne best mulig tjenester i ulike faser av livet.

Planstrategien, som nå offentliggjøres, viser hvordan kommunen ønsker å planlegge for å møte utfordringene vi nå står overfor ved å sette fokus på følgende områder:  

  •  infrastruktur,
  •  barnehage, skole og utdanning,
  •  folkehelse
  •  bolyst/attraktivitet

Barn i lek

Stange kommune skal være mulighetenes kommune!

I 2025 har Stange en infrastruktur de fleste kommuner bare kan drømme om. Gjennom utbyggingen av E6 og Dovrebanen skal vi skape nærhet til markeder, kompetansemiljøer og ikke minst tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Næringsutvikling og verdiskapning skal prege Stange også i framtiden. Stange skal være vekstkommunen, der jord og himmel møtes.

Formannskapet behandlet i møte 9.mai sak nr. 0031/12 kommunal planstrategi.

I henhold til plan – og bygningslovens § 10-1, andre ledd, offentliggjøres rådmannens forslag til Stange kommunes planstrategi 2012-2016. Kommunestyret vil behandle saken i møte 20.juni 2012.

 

For mer informasjon angående hensikten, din mulighet til å delta videre i prosessen og arbeidet med den kommunale planstrategien, trykk her.

Stange kommunes planstrategi kan lastes ned her.