Om tjenesten
Kort beskrivelse Tilskuddet er et økonomisk virkemiddel for å få en avling av gras eller grønnfor som kan høstes det samme året slik at avlingssvikten blir redusert.
Målgruppe
Eiere av landbrukseiendom med grasareal.
Kriterier/vilkår Må oppfylle de generelle kravene til produksjons-tilskudd i jordbruket. Driftsenheten må ha blitt drevet på en jordbruksmessig forsvarlig måte. Skaden må meldes i god tid før utbedringen starter. Brukeren må dekke en egenandel på 20 % av kostnadene beregnet ut fra driftsenhetens totale engareal.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Dokumentasjon for kjøpt såfrø.
Søknadsfrist Søknadsfristen er 15. juli i skadeåret.
Søknaden sendes til Hedmarken landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Behandlingstiden er ca 2 måneder.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Forsømt utbedring etter vinterskader på eng kan føre til redusert erstatning for avlingssvikt eller avslag på søknad om slik erstatning.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken landbrukskontor
Telefaks
625 23660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08