Om tjenesten
Kort beskrivelse Alle erverv av fast eiendom er i utgangspunktet konsesjonspliktig. Unntakene er bl.a. i grove trekk følgende:
-ubebygd tomt under 2 dekar og bebygd eiendom under 100 dekar dersom fulldyrket areal er mindre enn 20 dekar.
Målgruppe
Alle som ønsker å erverve eiendom som er større enn konsesjonsgrenen.
Kriterier/vilkår Søkers kvalifikasjoner,en samfunnsmessig forsvarlig pris og at kjøpet samsvarer med reguleringsbestemmelsene.
Gebyrer, avgifter osv Behandlingsgebyr: 3 prom. av den første millon, 2 prom. av resten.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Vedlegg (til skjema) Kjøpekontrakt, takst og kart over eiendommen.
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Behandlingstiden er avhengig av søknadens karakter, fra 1-2 måneder.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Konsesjonsloven stiller vilkår angående bo- og driveplikt. Den som tar over en landbrukseiendom, enten ved odel, konsesjon eller av annen grunn uten konsesjon, plikter å bosette seg på eiendommen innen 1 år, og bebo og drive den i minst 5 år.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 51 02 10, telefaks 62 51 02 01
Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2015-03-26