Om tjenesten
Kort beskrivelse Gjelder omdisponering av skogbruksareal til andre formål enn skogproduksjon.
Målgruppe
Skogeiere
Kriterier/vilkår Tiltaket må ikke stride imot skoglovens bestemmelser.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Behandlingstiden er 2-3 uker.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Fra 01.01.04 er kommunen vedtaksmyndighet i saker som skal behandles etter skogbruksloven.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08