LUS(leseutviklingsskjema)
LUS er et kvalitativt vurderingsverktøy i lesing. Alle lærerne må ha grundig kunnskap om elevenes leseutvikling for å kunne gi god oppfølging til hver enkelt. Elevene skal ha tilpasset opplæring, og da er det viktig at det gjøres grundig vurdering av hver enkelt i forhold til hvor de er i sin leseutvikling. LUS er et svenskt vurderingsverktøy, der lærer og elev vurderer ut fra gitte kvaliteter, hvor den enkelte står. Lærer kan deretter gi riktig opplæring i form av stimulering, veiledning, valg av tekster/bøker tilpasset den enkelte elev. Tekstene skal ikke være for lette og ikke for vanskelige.
Dette er også et godt verktøy overfor foreldre til å formidle hvor akkurat deres barn er i sin leseutvikling, og hva som må øves og trenes på for å komme videre til neste lesekvalitet. LUS er bygd opp, som en trapp, der hvert trinn forteller kvaliteten på lesingen.
Dette verktøyet brukes i Sverige og nå i alle osloskoler. Vi på Arstad jobber dette semesteret med å sette oss grundig inn i LUSverktøyet, for så å kunne nyttiggjøre oss dette som et hjelpemiddel i vurdering og opplæring av elevene etter hvert i lesing.

 

VEILEDET LESING/individuell utviklingsplan
På 5. - 7. trinn har vi nå elektronisk individuell utviklingsplan. Dette skal hele Stange etter hvert ta i bruk. Vi er tidlig ute og har startet opp nå. Elevene jobber med sin plan gjennom uka, det er mål for fagene, arbeidsoppgaver, som enten skal gjøres i skoletida eller hjemme, egenvurdering, lærers vurdering og foreldrekommentar.
I første arbeidsøkta på formiddagen vil  eleven på 5.- 7. trinn arbeide i tilpassede grupper. De vil arbeide med oppgaver gitt i arbeidsplanen. Lærer vil sitte på et fast sted og ta imot gruppe for gruppe og veilede elevene i lesing og lekser/oppgaver på arbeidsplanen. Dette betyr at alle gruppene/elevene vil være innom lærerstasjonen i en arbeidsøkt, og få veiledning og hjelp i sitt arbeid. Alle blir sett og hørt i hver dagsøkt, og de får tilpassede oppgaver og utfordringer. Vi forventer at resultatene her også vil øke.
 
Early years/tidlig innsats:
EY/tidlig innsats er et pedagogisk program for læring. Vi organiserer elevene i grupper på ca fem elever, gjerne slik at de som er på noenlunde samme stadiet i sin leseutvikling er i samme gruppe. Opplæringa er basert på arbeid på stasjoner og gruppene sirkulerer. Det er en skrivestasjon,(også kalt ABC-stasjon) en konstruksjonsstasjon, en formingsstasjon, en datastasjon og en lesestasjon. Gruppene får utdelt oppgaver som passer til sitt lesenivå på hver stasjon. Det skal være en rød tråd i oppgavene fra stasjon til stasjon.
På lesestasjonen er det alltid en lærer, som veileder hver enkelt gruppe på en bestemt måte i lesing, ut fra gruppas nivå i lesing. Her ligger det mye læring og tett kontakt mellom lærer og elev hver dag.
Før de begynner er det en felles samling der de voksne snakker om mål for økta og hva de skal lære og hva de skal gjøre, etter økta samles de igjen og læreren oppsummerer hva de har gjort, hvordan og om de har lært det de skulle.
Dette er en opplæringsform, som brukes i Austarlia, på New Zealand, i USA og nå også i Oslo, Stavanger og ellers flere steder rundt i Norge. Det er høstet veldig gode erfaringer med denne opplæringsformen, elevene får daglig tett oppfølging og leseresultatene blir raskt bedre. Lesing er redskapet vi bruker i alle fag og også i de andre fagene er det erfaring med at denne formen høyner resultatene.
Vi setter i gang med dette nå på 1. - 4. trinn ved Arstad og regner med at vi også vil se resultater som er enda bedre enn de vi har fra tidligere.