Ordensreglement for Stange ungdomsskole

Stange ungdomsskoles ordensreglement skal sikre at elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø blir godt ivaretatt og er et tillegg til ”Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Stange.”

 

    
 

Rettigheter

  • Å bli behandlet på en ordentlig måte.
  • At andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred.
  • Å gå på skolen uten å bli utsatt for krenkende atferd (mobbing, vold, rasisme/diskriminering, utestenging og uthenging)
  • Et godt lærings- og skolemiljø.
 

Plikter

  • Å behandle andre på en ordentlig måte.
  • Å vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred.
  • Ikke utsette andre for krenkende atferd.
  • Å arbeide for å få et godt læringsmiljø.
 

 

 

 

 

 

 

Alle elever ved Stange ungdomsskole:
- møter presis til alle timer og har med nødvendig utstyr.
- lar medelevene arbeide uforstyrret.
- følger skolens regler for datarom, digitalt utstyr og bruk av internett.
- holder klasserom og skolens område ryddig og i orden.
- retter seg etter beskjeder og instrukser fra skolens ansatte.
- reiser seg og hilser når voksne kommer inn i klasserommet.
- tar av seg hodeplagg og yttertøy i klasserommet. (Unntak for hodeplagg som brukes av religiøse årsaker.)

Det er ikke tillatt:
-
å bruke mobiltelefoner etc. i undervisningstid, med mindre det er gjort avtale med en lærer om dette. Det er ikke tillatt å ta bilder eller gjøre video-/lydopptak i skoletimer uten at læreren har gitt tillatelse til dette. Det er på generelt grunnlag ikke tillatt å ta bilder eller gjøre video-/lydopptak uten samtykke er innhentet.
- å forlate skolens område når dette ikke er avklart med en av skolens ansatte.
- å bruke og oppbevare tobakksprodukter og rusmidler i skoletida og på skolens arrangementer.
- å jukse ved prøver eller i andre sammenhenger der elevarbeid skal vurderes.

Sanksjoner ved brudd på skolens ordensreglement:
I tillegg til sanksjoner nevnt i Forskrift for ordensreglement for grunnskolen i Stange, kan følgende sanksjoner iverksettes:
- gjensitting (ved ugyldig fravær og forsentkomming).
- opphold på tilvist sted i friminutter.

Skolen samarbeider tett med politiet i Stange om forebyggende arbeid mot bruk av rusmidler, samt håndtering av eventuelle saker på dette området. Skolen åpner for at politiet kan gjennomføre forebyggende aksjoner uten at disse er varslet på forhånd.

Ordensreglementet for Stange ungdomsskole gjelder også på alle turer og arrangementer som gjennomføres av skolen, herunder FAU og elevråd, samt på skoleveien.