SAMVÆRSREGLER FOR TRYGGHET OG TRIVSEL VED STANGE UNGDOMSSKOLE.

 

Endringer er i uthevet kursiv

A:ELEVENE HAR RETT TIL

- å bli respektert

- å ha egne meninger

- å ha egne saker i fred

- å gå på skolen uten å bli utsatt for mobbing og fysisk eller psykisk vold

- å bli behandlet rettferdig

- å få oppbevare verdisaker på skolens kontor

 

B:ELEVENE HAR PLIKT TIL:

- å respektere andre

- å møte på skolen hver dag til rett tid

- å la medelevene arbeide uforstyrret

- å oppføre seg høflig og åpent mot alle

- å behandle skolens utstyr og eiendeler pent

- å følge skolens regler for datarom, digitalt utstyrog bruk av internett

- å holde klasserommet i orden

- å rette seg etter påtale fra skolens ansatte

- å medbringe nødvendige bøker og utstyr iflg. Timeplanen

- å ta medansvar for at det er ryddig i og utenfor skolebygningen

- å reise seg og hilse når voksne kommer inn i klasserommet

- å ta av seg hodeplagg i klasserommet, unntatt når dette brukes av religiøse årsaker

 

C:DET ER IKKE TILLATT:

- å utsette andre medelever for mobbing og fysisk eller psykisk vold

- å bruke sykler eller andre kjøretøyer i skoletida når dette ikke er avklart med en voksen

- å bruke rullebrett som fritidsaktivitet i skoletida

- å bruke elektroniske leker, herunder mobiltelefon, i skoletida. Disse holdes skjult og avslått.

- åbrukeog oppbevaretobakksprodukterog rusmidler i skoletida og på skolens arrangementer.

Ved sterk mistanke og konkrete opplysninger kan skolen ved rektor søke bistand fra nærmeste politimyndighet for å fastslå eller avkrefte mistanke om bruk og oppbevaring av rusmidler på skolen eller på skolens arrangementer.

- å forlate skolens område når dette ikke er avklart med en voksen

- å kaste stein/ snøballer mot personer og på/iskolebygningen

- å sparke ball inne i skolebygningen

-å utøve banning og stygg språkbruk

 

D:MELDINGER FRA FORESATTE:

Det skal være melding hjemmefra:

- etter fravær pga sykdom eller andre årsaker

- når eleven bes fri

- når eleven møter uforberedt

- når eleven ikke kan delta i undervisningen

 

E:DERSOM SAMVÆRSREGLENE BRYTES KAN SKOLEN NYTTE FØLGENDETILTAK:

- påtale fra lærer, klassestyrer, rektor/inspektør eller andre ansatte

- skriftlig melding hjem

- bortvisning fra klasse/gruppe resten av timen/dagen (administrasjonens ansvar)

- nedsatt karakter i orden/oppførsel. Hjemmet varsles dersom eleven står i fare for å få nedsatt karakter .

- pålegg om oppmøte utenom skoletid. Dersom en elev kommer for sent til timer 3 ganger på rad vurderes gjensitting etter skoletid.

- opphold på tilvist sted i friminutter

- utestegning fra skolens arrangementer

 - erstatning ved ødeleggelse av skolens eiendom

 

REGLENE GJELDER OGSÅ PÅ TURER OG EKSKURSJONER I SKOLENS REGI.

 

FOR ØVRIG GJELDER STANGE KOMMUNES ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN

 

Revidert av Samarbeidsutvalget 13.10.2009. Reglene gjelder til ny behandling i skolens samarbeidsutvalg.