Om tjenesten
Kort beskrivelse Forskriften skal sikre at skogavgiften blir brukt til tiltak som stimulerer til aktiv bruk av skogressursene og til etablering og oppbygging av kvalitetsskog, samtidig som skogens funksjoner i forhold til biologisk mangfold, landskapsverdier, kulturminner og friluftsliv blir ivaretatt.
Målgruppe
Skogeiere
Kriterier/vilkår Forskriften skal sikre at skogavgiften blir brukt til tiltak som stimulerer til aktiv bruk av skogressursene og til etablering og oppbygging av kvalitetsskog, samtidig som skogens funksjoner i forhold til biologisk mangfold, landskapsverdier, kulturminner og friluftsliv blir ivaretatt.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Spesifisert krav om utbetaling av skogavgift skal sendes kommunen senest 1 år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført.
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Annen informasjon

Alle krav om utbetaling skal være tilstrekkelig dokumentert, og skogeier har plikt til å fremskaffe den dokumentasjon kommunen ber om.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Vangsvegen 51
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-08