Ordensreglement - Stange kommune

Skolen er lærings-og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar for hvordan ting fungerer på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste, dersom vi er til å stole på og viser respekt for hverandre, kan skolen bli et trivelig og godt arbeidssted. Som elev har du både rettigheter og plikter. Det skal være kjent for elever og foresatte hva som blir vektlagt i vurdering av orden og oppførsel. Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med skolens ordensreglement.

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved grunnskolen i Stange kommune
 

Kapittel 1 Innledning

 

1.1 Hjemmel

Dette ordensreglement er gitt med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa. (Opplæringsloven)

 

 

 

Reglementet gjelder for grunnskolene i Stange.

 

 

 

1.2 Innhold og virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle grunnskoler, inkludert SFO.

 

 

 

Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

 

 

 

Skolene har ansvar for elevene i undervisning, arrangementer, ekskursjoner med mer der elevene er under skolens ledelse. Dette innebærer at ordensreglementet gjelder i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer, på skoleveien og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, leirskole, studieturer.

 

 

 

 

1.3 Skolenes eget ordensreglement, bl.a. om elevenes psykososiale skolemiljø.

I tillegg til et felles ordensreglement for Stangeskolene skal den enkelte skole utarbeide sitt eget reglement for trivsel, orden og oppførsel. Dette reglementet skal ta utgangspunkt i lokale forhold og skal sikre at skolen har rutiner og prosedyrer for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø.

 

 

 

Samarbeidsutvalget ved skolen behandler det lokale reglementet. Alle skolens rådsorganer skal være delaktige i utarbeidelsen av reglementet.

 

 

 

Det lokale ordensreglementet skal være i samsvar med gjeldende lovverk og med kommunens forskrift.

 

Kapittel 2 Formål, elevers rettigheter og plikter

 

 

 

2.1 Formål

Stangeskolen skal preges av et godt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte, der elevene lærer å se seg selv som medansvarlige. Kommunens verdier, åpenhet, trygghet og mangfold skal prege samarbeidet.

 

 

 

 

2.2 Rettigheter

 

Som elev har du både rettigheter og plikter. Du har krav på

 

 

 

·

 

·

 

·

 

· at du får et godt lærings- og skolemiljø at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred at alle behandler deg på en ordentlig måte

 

 

 

 

2.3 Plikter

Du har plikt til å

 

 

 

·

 

·

 

·

 

· ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred behandle andre på en ordentlig måte arbeide for å få et godt lærings- og skolemiljø

 

 

 

Kapittel 3 Regler og sanksjoner

 

 

 

3.1 Regler for orden og oppførsel

Skolen er lærings- og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar for hvordan ting fungerer på skolen. Det er viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på den enkelte skole.

 

Det betyr at du skal:

 

 

 

·

 

·

 

·

 

·

 

·

 

·

 

·

 

· ta godt vare på personlige eiendeler og så langt mulig unngå å ta med verdisaker på skolen ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stelle pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell gjøre ditt for å holde skolens område rent og ryddig holde god orden gjøre skolearbeidet til avtalt tid møte presis til timer og avtaler vise respekt for undervisningen og gjøre ditt for å holde arbeidsro i timene vise hensyn og respekt for andre

 

 

 

Dette er ikke tillatt:

 

 

 

· banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek

 

 

 

 

en hver form for mobbing, sjikane eller trakassering av andre

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Sanksjoner

Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Dette gjelder både for tiltak i det felles ordensreglementet for Stangeskolen og for de lokale ordensreglementene. Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg.Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen.

 

 

3.2.1 Tiltak mot brudd på ordensreglene

 

 

 

Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak alt etter sakens alvor:

 

 

 

·

 

·

 

·

 

·

 

·

 

·

 

·

 

 

 

o

Foreldre/foresatte informeres hvis mulig i god tid og kan eventuelt gis anledning til selv å delta og påta seg ansvaret for elevens deltakelse.

·

 

·

Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)

 

·

 

·

Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.) Utelukking av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter. Overføring til en annen gruppe eller klasse. Foreldre/foresatte informeres Inndraging av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte. Inndratte gjenstander kan tilbakeleveres foreldre/foresatte. Skriftlig melding til foreldre/foresatte Skriftlig irettesettelse/advarsel Muntlig melding til foreldre/foresatte Muntlig irettesettelse

 

 

 

 

Konsekvens for vurdering, med og uten karakter i orden eller oppførsel.

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Bortvising

Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på

 

ordensreglementet, kan elever på 8.-10. klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre

 

dager. Elever på 4.-7. klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen.

 

Rektor vedtar eventuell bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal eleven ha fått mulighet for å forklare seg muntlig og en skal ha vurdert å bruke andre hjelpe- og refsingstiltak.

 

Foreldre/foresatte til elevene skal varsles før bortvising iverksettes for resten av dagen på

 

4.-7. klassetrinn, og før bortvising for hele dager på 8.-10. klassetrinn.

 

 

 

 

 

 

3.3 Konkret om overtredelser og sanksjoner

 

 

3.3.1 Ugyldig fravær

Dersom eleven kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, vil hjemmet kontaktes for å få klarlagt årsaken til for sent-kommingen/fraværet. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng med årsaken og eventuelt hyppigheten av for sent-kommingen/fraværet.

 

Foresatte skal involveres når fraværet, inkludert for sent-komming, går ut over elevens læring og virker forstyrrende for klassens totale læringssituasjon. Foreldre må også informeres om det ansvaret de har for elevens fremmøte til undervisning etter opplæringslovens § 2-1.

 

 

 

 

 

3.3.2 Mobbing og voldelig atferd

Vold eller trusler om vold skal ikke aksepteres i Stangeskolen. Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. Den enkelte skole skal ha en handlingsplan mot mobbing. Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen. Voldsutøverens foresatte og offerets foresatte vil bli kontaktet. Grove voldsepisoder vil kunne bli politianmeldt.

 

 

3.3.3 Medbringelse av farlige gjenstander

På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre, når det ikke fremstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal benyttes til andre, lovlige formål.

 

Farlige gjenstander kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Andre beslaglagte gjenstander overleveres til elevens foresatte etter skoletid.

 

 

 

 

 

3.3.4 Rusmidler

Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område.

 

Skolen kan beslaglegge rusmidler som medbringes på skolens område. Tobakk og alkohol skal overlates til elevenes foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.

 

 

 

 

 

3.3.5 Hærverk på skolens bygninger og eiendeler tilhørende skolen, elever eller ansatte

Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et erstatningskrav overfor foresatte. Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr, jf. skadererstatningsloven § 1-1 og 1-2.

 

 

 

Elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen.

 

 

 

 

 

3.3.6 Mobiltelefon og internett

Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole drøfter regler for bruk av mobiltelefon i skoletiden. og sanksjoner for brudd på reglene.

 

Skolenes internett-tilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Dette gjelder også bruken av e-post. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internettilgang kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte undervisningen.

 

Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole skal behandle nettvettregler. Reglene skal inneholde en brukeravtale mellom skolen og elevene for bruk av skolens datautstyr.

 

Dersom elevene bryter reglementet, kan dette føre til tiltak etter § 3.2.1 eller 3.2.2. Ulovlige forhold kan bli politianmeldt.

 

 

 

 

 

 

3.3.9 Straffbare forhold

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan rektor be om politiets bistand. Elevens foreldre/foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre/foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt politiets bistand.

 

 

 

 

3.4 Enkeltvedtak

En beslutning om å vise bort en elev for én hel dag eller flere dager vil være å forstå som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (jfr. kapittel 5). Øvrige sanksjoner og refsingstiltak vil normalt ikke være enkeltvedtak. Dersom avgjørelsen anses å ha stor betydning for den enkelte elev (eks. vedtak om utelukking fra enkelte arrangementer), bør rektor likevel vurdere å følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak.

 

 

 

 

3.5 Flytting av elev til annen skole

Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en annen skole enn nærmiljøskolen uten foreldrenes samtykke. Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev, skal en ha prøvd andre tiltak. (Jfr. opplæringsloven §8-1, 3. ledd).

 

Skoleeier tar avgjørelse i slike saker.

 

 

 

 

3.6 Politianmeldelse

Ulovlige forhold på skolens område vil kunne bli politianmeldt. Det vil normalt være den som anses som fornærmet, som må levere en eventuell politianmeldelse. Skolen vil kunne være behjelpelig i utforming av anmeldelsen.

 

 

 

Kapittel 4 Saksbehandling

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens (fvl) herunder kap III - kap. VI ved enkeltvedtak. Ved avgjørelse skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:

 

4.1 Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.

4.2 Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har elevene krav på å forklare seg overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en person. Vedtaket skal begrunnes.

4.3 Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved enkeltvedtak og ev. andre avgjørelser av særlig betydning, skal begrunnelsen gis skriftlig.

4.4 Elevens foreldre skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelsen som skolen har fattet. Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt mulig gis før evt. tiltak iverksettes. Ved mindre alvorlige overtredelser skal informasjon senest gis ved neste foreldresamtale. Jf. ellers de enkelte punkt.

 

Kapittel 5 Ikrafttredelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

5.1 Denne forskriften trer i kraft fra ……………2009.

5.2 Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for elever, foresatte/foreldre og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse. Dette ansvaret påhviler hver enkelt skole. Reglementet skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens/kommunens nettsider.