Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningsloven (pbl) § 15 og 27-3 jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må framsettes skriftlig innen 17.07.09. Klage sendes til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange. Evt. krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag, jfr. pbl. § 32 og 42.