SØKNAD OM OMDISPONERINGDYRKET/DYRKBAR MARK

 Eier: .............................................................. Adr.: .............................................................. Eiendommens navn: .................................................................
 

Gnr. ............. Bnr. .............

Arealfordeling: Dyrket jord: .................. dekar Overfl.dyrket/beite: .................. Produktiv skog: ................... Annet areal: ...................

Areal som søkes omdisponert
: ................... dekar

Formålet med omdisponeringen:

o Juletrær/pyntegrønt                                                                                                     o Tomt for kårbolig

o Skogproduksjon gran/furu                                                                                          o Bygninger (nødv. driftsbygninger unntatt)

o Skogproduksjon bjørk/lauv                                                                                        o Veier (nødv. drifts/gårdsveger unntatt)

o Leplanting/miljøtiltak                                                                                                   o Parkeringsplass/lagerareal

o Annet (beskriv formålet) ........................................................................................................................................................
 

Beliggenhet (kart/skisse) og nærmere beskrivelse av arealet:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Begrunnelse for omdisponeringen:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Sted: ............................................................ Dato: ...........................................................................................................underskrift av eier