Under budsjettbehandlingen for 2002 ble det fremmet følgende  forslag i kommunestyret :

·         " Arbeidstakerne i Stange kommune får benytte en halv time av arbeidstida pr. uke til mosjon. Mosjon avtales med etatssjef, enten som fellestrim  eller på annen måte

·         Arbeidstakere som binder seg til mosjon en halv time to ganger i uken hele året får en ekstra fridag pr. år. Det skal inngås en avtale mellom den enkelte arbeidstaker og nærmeste overordnede. Timeaktiviteten skal loggføres.

·         Frisklivsansvarlig i Stangehallen inviteres til samarbeid om gruppeaktivitet og hjelp til utarbeidelse av mosjonsprogram for dem som ikke ønsker å ta del i gruppeaktivitet "

 

I januar 2002 vedtok administrasjonsutvalget følgende :

" Administrasjonen bes se nærmere på de faglige/økonomiske konsekvensene av de foreslåtte tiltakene, slik de ble oversendt fra kommunestyret

Administrasjonen bes videre komme med vurderinger av andre aktuelle tiltak for økt trivsel og helse blant kommunens ansatte "

 

 

Dokumentet i pdf-format Dokumentet som word-dokument