Bankkonto for innbetaling av skatt:  6345 07 04174

Her må du huske på å påføre

  • fødsels- eller organisasjonsnummer
  • skatteart og termin/år

Dersom du betaler elektronisk (nettbank eller telebank) må KID (kundeidentifikasjon) benyttes.  Kid står på ferdigutfylte giroer og varsler, men du kan også få dette ved henvendelse til skatteseksjonen. Du kan også beregne KID selv på våre nettsider. 

 

Rapportering og betaling

 

Forskuddstrekk og Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgivere med Stange som kontorkommune skal sende inn terminoppgave for forskuddstrekk og beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift samt betaling for dette til Skatteoppkreveren i Stange.

Termin Periode Innleveringsfrister: Betalingsfrister
1. termin januar  - februar 8. mars 15. mars
2. termin mars-april 8. mai 15.mai
3. termin mai-juni 8. juli 15.juli
4. termin juli-august 8. september 15. september
5. termin september-oktober 8. november 15. november
6. termin november-desember 15. januar 15. januar

 

Skjemaet kan også lastes ned fra www.skatteetaten.no

 

Påleggstrekk

Er arbeidsgiver pålagt å gjennomføre påleggstrekk overfor sine ansatte, skal det spesifiseres på særskilt oppgjørsliste (blankett RF 1035) og sendes til den kemneren/kommunekassereren det er mottatt trekkpålegg fra.

Nærmere informasjon om gjennomføring av påleggstrekk mv. finner du  på baksiden av "pålegg om trekk av skatt og avgift til folketrygden".

For påleggstrekk gjelder felles innberetnings- og betalingsfrister

         1. termin  januar  -  februar  5. mars

         2. termin  mars – april       15. mai

         3. termin  mai – juni          15. juli

         4. termin  juli  - august       15. september

         5. termin  september – oktober     15. november

         6. termin  november – desember   15. januar

 

Frist for levering av lønns- og trekkoppgaver

Arbeidsgiver skal innen 20. januar levere lønnsoppgavene for foregående år.

Alle som har tekniske muligheter til å levere oppgavene maskinelt har en plikt til det. Oppgavegivere uten slike tekniske muligheter skal benytte blankett fastsatt av Skattedirektoratet.

Maskinelle lønns- og trekkoppgaver

Levering av oppgaver på magnetbånd eller annet maskinlesbart medium, skal skje til

ADR AS

V/PER ØYVIND OLSEN

POSTBOKS 2205  POSTTERMINALEN

3103  TØNSBERG

 

Personlige skattytere

Forskuddsskatt (Skattebetalingsloven § 20). Forfaller til betaling i fire like store terminer gjennom inntektsåret.

  • termin 15. mars
  • termin 15. mai
  • termin 15. september
  • termin 15. november

Tilleggsforskudd (Skattebetalingsloven § 21)
30. april det året ligningen foretas.

Restskatt (Skattebetalingsloven § 23 nr 3)

Restskatt på under kr 1 000:
Forfaller til betaling 3 uker etter at utleggingen av skattelisten er kunngjort, men tidligst 20. august i ligningsåret.

Restskatt på  kr 1 000 eller mer:

Forfaller til betaling i to like store terminer.
1. termin 3 uker etter utlegget, men tidligst 20. august.
2. termin 5 uker senere.

Selskaper

Etterskuddspliktige omfatter aksjeselskaper og andre som er fritatt for innbetaling av forskuddsskatt og for å bli undergitt forskuddstrekk.

Forhåndsskatt (Skattebetalingsloven §27 nr 2)
To terminer i året etter ligningsåret
1. termin 15. februar
2. termin 15. april

Tilleggsforskudd (Skattebetalingsloven §27 nr 4)
30. april året etter ligningsåret.

Resterende skatt (Skattebetalingsloven §27 nr 6)
3 uker etter utlegget av skattelisten er kunngjort.

I utgangspunktet settes hver termin av forhåndsskatten til en tredjedel av utlignet skatt ved siste ligning, i motsetning til en fjerdedel etter tidligere regler.

 

Avregning

 

Vi oppfordrer alle til å kontrollere skatteavregningen.

 

Kontakt ligningskontoret dersom

Inntekt og formue ikke stemmer med din kopi av selvangivelsen

  • Dersom du ikke har fått særfradrag og/eller forsørgerfradrag du mener du har krav på
  • Dersom du har spørsmål om beregnede  skattebeløp

Klagen må sendes ligningskontoret 3 uker etter at skattelisten er lagt ut.  For de som er med på skatteoppgjør i juni er klagefristen 10. august.

Kontakt kommunekassen/skatteseksjonen

Hvis beløpene for innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver.

Henvendelsen må gjøres skriftlig, og husk å legg ved kopi av lønnskvitteringer eller annen dokumentasjon på at det er betalt forskuddsskatt/tilleggsforskudd.

Vi gjør oppmerksom på at utlignet restskatt må betales innen fristen. Blir skatten ikke innbetalt, og det etter klage likevel blir restskatt, vil denne bli belastet med forsinkelsesrenter fra og med det tidspunkt den opprinnelige restskatten forfalt (ved en eventuell forhøyelse vil kun den delen som utgjør økningen få nytt forfall