Vedtaket for bebyggelsesplan kan påklages ifølge plan- og bygningslovens §§15 og 27-3, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag, jfr. plan- og bygnignslovens §§ 32 og 42.