Der gravearbeider pågår i Skolevegen vil det være stengt for gjennomkjøring. Gravearbeidene starter i nærheten av krysset Skolevegen/Myrvegen  med graveretning mot krysset Skolevegen/Gubberudvegen. Emil Nordbys veg vil en del av gravetiden være mulig omkjøringsveg. Emil Nordbys veg  oppfordres også brukt av gående og syklende for å adskille disse fra anleggstrafikken i  Skolevegen.
Busstrafikken i Skolevegen vil opphøre i anleggsperioden. Opplysninger om endringer av bussruter gis av de som er ansvarlige for busstrafikken.