Det er Kommunal Rapport som årlig lager et stort barometer om Norges 356 kommunene innen en rekke tjenester. Og Stange klarer å følge opp den sterke 8. plassen fra i fjor.

Best i Innlandet

- Det er gledelig å se at vi fremdeles scorer så godt og er blant de beste, sier kommunaldirektør Kaija Drønen Eide.

Hun mener at barometeret er et bevis på at det jobbes godt i kommunen. På årets barometer er Stange best i Innlandet og kommer på 10. plass nasjonalt. Kommunaldirektøren understreker at det jobbes godt i hele kommunen, og hun gleder seg over at Stange fortsatt er i toppsjiktet innen skole.

- Selv om plasseringen er litt dårligere enn i 2021, så er det fortsatt en høy score. Det viser god kvalitet, sier hun.Ny ungdomskole i Stange

For kommunen gjør det sterkt innen skole der bare ti kommuner scorer bedre i landet. Her måles blant annet nasjonale prøver og utdanningsnivå på lærerne. Elevene trives også godt her. Elevundersøkelsen viser at 90 prosent trives i skolen. Landsnittet er 88 prosent. Også på elevenes trivsel på 10. trinn i de siste fem år er Stange best i landet. Stange scorer også godt på lærerutdanning.

Kommunen er best i landet på å oppfylle utdanningskravet på 8.- 10.-trinn. Over 91 prosent av lærerne oppfylte kompetansekravene i barneskoletrinnet innen norsk, engelsk og matematikk. Landsnittet er 81,88 prosent.

Men også på noen andre områder er Stange best:

  • Antall barn under omsorg som har omsorgsplan
  • Antall kommunale og private barnehager som oppfyller pedagognormen
  • Antall fødte med hjemmebesøk innen 14 dager
  • Antallet abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredstillende vannkvalitet

Mindre utslipp

På flere områder gjør kommunen det bra. Et område er klima. Klimautslippene gikk ned fra året før fra 5289 kg per innbygger til 5145 kg per innbygger. Ifølge rapporten er dette relativt lave utslipp.

Blant andre områder Stange scorer høyt på er saksbehandlingstid innen barnevernet. Her behandles 90 prosent av sakene innen tre måneder, noe som er bedre enn de fleste kommunene i landet.

Innen pleie- og omsorg gjør Stange et stort hopp på listen over andelen ansatte som har utdanning, fra 161. plass til nummer 139. Kommunen er på 63 plass på andelen demente som har tilbud om dagaktivitet.

Kommunen lykkes også med satsningen på at folk skal bo hjemme lengst mulig – 90 % av de som bor på sykehjemmene har omfattende bistandsbehov.

Innen kultursektoren er det geldelig lesning hvor mange som besøker biblioteket. Her går Stange fra 236. plass til 70.plass.

Kommunaldirektør Kaija Drønen Eide sier at det viktigste med barometeret er at kommunen kan sammenligne seg med seg sjøl over tid, og at det gir indikasjoner på områder det bør være et ekstra fokus på.