Det er Kommunal Rapport som årlig lager et stort barometer om Norges 356 kommune innen en rekke tjenester. Kommunene sammenlignes på tilsammen 155 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. 

Utviklinga over tid viser at Stange har hatt en positiv utvikling i det øvre sjiktet:

2018: 37, 2019: 31, 2020: 14, 2021: 8, 2022: 10, 2023: 21.

Positiv utvikling

Stange kommune har hatt en positiv utvikling i rangeringen i kommunebarometeret de siste 6-7 årene. Kommunen har gode skår innenfor flere av tjenesteområdene, samtidig som det er områder hvor potensialet til bedre resultater klart er til sted, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen.

Hun sier de  er viktig å huske at kommunebarometeret gir en god indikasjon på egen utvikling innenfor de ulike områdene Kommunal Rapport har lagt til grunn for rangeringen. Det kan derfor være områder som ikke er belyst, eller hvor andre aktører ville valgt en annen vekting, andre parameter eller annet. Et eksempel er at innen for eksempel barnever. Der er ikke Stanges store satsing på fosterhjem i nære relasjoner en faktor som vurderes.

Med tanke på dette, og til tross for at Stange kommune har hatt lite økonomisk handlingsrom, har utviklingen vært svært positiv innenfor flere tjenesteområder de siste årene, sier kommunedirektøren.

For området «Kostnadsnivå» har Stange kommune beveget seg fra rangeringsplass 218 i fjorårets kommunebarometer til rangeringsplass 181 i årets kommunebarometer. Med unntak av området grunnskole, viser samtlige tjenesteområder en bedre rangering enn i forrige barometer.

Oppvekst- stor trivselOttestad ungdomsskole

Skole er det enkeltområdet Stange kommer best ut, med en  18. plass nasjonalt.

  • Som i fjor får Stange topplassering på trivsel blant 10. klassinger. 90 posent svarte at de trivdes.

Elevene melder generelt om høyere trivsel på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet i Stange, og mobbetallene er også lavere. Dette påvirker opplevelsen av et trygt og godt læringsmiljø og følgelig også læring, sier kommunalsjef for oppvekst Denis Aggrey.

Tydelig utvikling

Aggrey sier at grunnskolepoeng for elevene i Stange er over landsgjennomsnittet. Elevene i Stangeskolen har videre kunnskaper og ferdigheter som gjør at de i stor grad fullfører og består første år på videregående. 

- Det er store sosiokulturelle forskjeller i elevgruppene og i deler av kommunen. Tallene viser at Stange har en høyere andel elever med laveste nivå ved gjennomføring av nasjonale prøver 5.trinn – gjelder både lesing, regning og engelsk. Vi ser en tydelig utvikling og god progresjon i disse ferdighetene og fag når elevene kommer til u-trinnet og tilslutt fullføre grunnskolen, sier han.

Satset på hjemmebasert omsorg

Den andre store " tunge" sektoren i vekting er helse og sosial.

Stange havner på en 114. plass innen pleie- og omsorg mot i fjor nummer 90.

  • Stange kommer på 57. plass under indikatoren andel av beboere med omfattende bistandsbehov. Høyt bistandsbehov indikerer at kommunen har gode tilbud lavere på omsorgstrappa. I Stange har 92 prosent av beboerne på sjukehjem et omfattende pleiebehov.I mars åpnet det en ny skjermingsenhet ved Stange sykehjem. Ordfører Bjarne Christiansen klipper snora mens avdelingsleder Jeanette Evensen Olsen og sjukepleier Szydlowska ser på.

Det indikerer at Stange i større grad har satset på hjemmebasert omsorg for dem som kan motta det, slik det har vært politisk ønske om. Stange rangeres på 57 plass på denne indikatorene, noe som er 31 plasser opp fra foregående år, sier kommunalsjef for helse og mestring, Tove Nordli Selnes.

  • I Stange var i overkant av 42% av plassene på sykehjem skjermede og tilpasset innbyggere med demenssykdom i 2022. Det er lavere enn i de fleste andre kommuner i landet. Stange rangeres på 202 plass. Det er opp 13 plasser fra foregående år, og den høyeste rangeringen Stange har hatt i perioden 2018-2022.

- Dette peker allikevel på en utfordring Stange kommune står over for – det blir flere eldre, og med alder øker forekomst av demenssykdom. Behovet for tilrettelagte plasser i skjermet enhet vil øke fram mot 2040. Allerede nå er det press på plasser i skjermet enhet, og innbyggere må i blant vente lenger enn ønskelig på tilrettelagt plass, sier Nordli Selnes.

Innen helse havner Stange på en 76. plass, opp fra nummer 107. Kommunalsjefen peker likevel på en utfordring her.

- Avtalte legeårsverk per 10000 innbyggere går stadig ned i Stange da innbyggertallet øker uten at nye legehjemler etableres. Stange rangeres nå på 308 plass på denne indikatoren – fem plasser ned fra foregående

Innen sosialtjenester gjør også kommunen det bedre med en 228. plass, opp fra nummer 272.

Klima og natur

Dette erstatter det som ble kalt miljø tidligere, og har fått økt betydning i vurderinga av kommunene. Her har nye kriterier kommet til.

Her kommer Stange ikke godt ut på statistikken.

Frode Haugan

Stange kom på 234. plass.

  • Stange kommer dårlig ut med en 338. plass på omdisponert jordbruksareal siste fire år.  597 dekar jordbruksareal  er omdisponert til andre formål. Men dette skyldes store statlige prosjekter på veg og jernbane, og ikke kommunal nedbygging. Det bebygde arealet er økt med 0,29 prosent de siste fire årene.

Kommunalsjef for samfunn Frode Haugan, sier at Stange kommune er svært tilbakeholdne med å omdisponere dyrket mark, og peker på at det er jernbaneutbygging som er årsaken til plasseringa..

- I planprosessen har vi sørget for at det etableres et nytt jorde, og vi har jobbet hardt for å få tilbakeført gammel jernbanetrasé til dyrket mark. Dette bidrar til at nettotapet av jordbruksarealer blir vesentlig mindre, sier Haugan.

På andre områder kommer kommunen bedre ut på statistikken:

  • Topplassering på andelen sterkt modifiserte vannforekomster med godt økologisk potensiale. Det betyr at kommunen har store ambisjoner for en best mulig vannkvalitet til tross for inngrep.
  • Nest beste plassering er andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biogassproduksjon.

Klimautslippene er i dag 0,69 prosent lavere enn de var for fire år siden.

Grønt langs vegen i Vestbygda

Tre kommuner i Innlandet er foran Stange på statistikken. Vågå er helt oppe på 3.plass, Tynset nummer 10 og Hamar nummer 12.