For meg er dette stort. Det er ikke vanlig at man får en telefon fra Departementet om å sitte i en ekspertgruppe. Jeg ble satt ut og helt målløs. Så er det en ære å kunne være med i en slik prosess og bidra, sier Aggrey.

Norsk Tipping

Bakgrunnen er at regjeringa vil ha mindre detaljestyring av lærerutdanningene, og har satt ned en ekspertgruppe som skal gi regjeringa råd om hvordan Kunnskapsdepartementet kan styre lærerutdanninga bedre. Målet er å gi universitet og høgskoler mer fleksibilitet og handlingsrom til til å utvikle gode lærerutdanninger.

Ekspertgruppa har 12 medlemmer. Tre av disse er fra Kommune-Norge.

- Det er jo over 350 kommuner i Norge, og det første jeg tenkte var; hva er sannsynlighet for at valget faller på meg? Det kan sammenlignes med følelsen av å få en telefon ifra Norsk Tipping. Jeg kjenner på ansvaret for å bringe inn et viktig perspektiv, som i sum kan føre til at ekspertgruppen leverer på sitt mandat. Samtidig som dette blir en mulighet for nettverksbygging og læring, sier Aggrey.

Begrunnelsen Aggrey har fått for oppnevnelsen dreier seg om hans profil når det gjelder kompetanse, i tillegg til nåværende og tidligere roller.  

Betydning for Stange

Aggrey mener oppnevnelsen også har betydning for Stange kommune.

Absolutt! Utover min profil og kompetanse, er nåværende rolle som oppvekstsjef i Stange av sentral betydning når det kommer til utnevnelsen. Jeg har med meg både oppvekstfeltet generelt, men også skole- og barnehageeierperspektiv i diskusjonene. Jeg er trygg på at jeg kan representere det praksisfeltet fra et overordnet nivå, hvilket har en betydning for selve mandatet som vi skal svare ut.

Lærerutdanninga

Aggrey har allerede gjort seg en del tanker rundt lærerutdanninga.

-  Kvalitet i lærerutdanningene har en stor betydning for hva slags lærere som utdannes fra høgskoler/universiteter i dag. Dette har igjen noe å si for rekruttering både til lærerutdanningene og til skoleslagene og barnehage. Praksisfeltet som jeg representerer som oppvekstsjef endrer seg fort og stadig. Med dette som utgangspunkt er vi avhengig av lærerutdanningene som klarer å møte kompetansebehov i barnehager, grunnskole og videregående skole.

Han påpeker at det allerede vært en del prosesser knyttet til lærerutdanningene fra statlig hold.

-  Den jobben vi skal gjøre nå som ekspertgruppe handler om å gi regjeringen råd om hvordan Kunnskapsdepartementet kan styre lærerutdanningene bedre. I dette ligger det en forventing om at ekspertgruppa blant annet skal foreslå flere alternative måter å styre lærerutdanningene på.

Ekspertgruppen skal levere sin sluttrapport innen 1. juni 2024.