Kommunenes økonomiske handlingsrom er de senere årene blitt redusert som følge av økende etterspørsel etter tjenester og reduksjon i overføringene. Kommunens økonomiske situasjonen har forverret seg ytterligere den seinere tid på grunn av at det ikke er kompensert fullt ut for økningen i rentekostnader, energipriser, og pensjonskostnader i rammetilskuddene.

Stramt budsjett

Det er derfor et stramt budsjett som nå legges fram. I kommunedirektørens forslag til saldering av økonomiplanen er det lagt til grunn at økninger i utgiftsrammen er begrenset til å kompensere virksomhetene for deler av pris og lønnsvekst, samt noe enkelt tiltak. Den største rammereduksjon er gjort innenfor tilrettelagte tjenester.

Forslaget til budsjett og økonomiplan legges fram med et negativt netto driftsresultatet og det må brukes betydelige midler fra disposisjonsfondet i hele økonomiplanperioden for å saldere budsjettet.  I tillegg foreslår kommunedirektøren å øke eiendomsskatt fra 2024, forskyve investeringer, bruke deler av oppspart integreringstilskuddet og ta i bruk ekstraordinær tilbakeføringen fra KLP for kunne saldere budsjettet. Uten øvrige tiltak hadde disposisjonsfondet vært tomt i 2024-25.                       

Eiendomsskatt

Kommunestyret i Stange vedtok i oktober å gå over til skatteetatens formuesgrunnlag, og at det skulle legges til grunn en promillesats som holder eiendomsskatten på dagens nivå. Kommunedirektøren foreslår en promillesats på 3,2 for boliger, våningshus og fritidsboliger. For fritidsboliger vil det bety en reduksjon av eiendomsskatten i 2023. Samtidig legger kommunedirektøren til grunn at næringseiendommer og energianlegg som ikke er påvirket av endring i taksteringsform kan vurderes uavhengig. Det foreslås derfor at promillen her øker fra 4,9 til 5,9 promille i 2023. Dette vil utgjøre om lag to millioner kroner i 2023.

Videre foreslår kommunedirektøren å øke eiendomsskattesatsene med 0,5 promillepoeng i 2024 og ytterligere om lag 0,5 promillepoeng i 2025. Dette utgjør en inntekt på om lag 10 millioner kroner i 2024 og ytterligere 10 millioner kroner i 2025.

Omstillingsarbeidet fortsetter

Det har som kjent pågått et omstillingsarbeid som har pågått de siste tre årene, og flere av kuttene skal effektueres i 2023 og 2024. Kommunedirektøren legger til grunn at ytterligere reduksjon i driften betyr at flere årsverk må reduseres. Det må så tidlig som mulig i 2023 derfor vedtas en plan for hvilke tiltak som skal iverksettes slik at det kan gjennomføres forsvarlig omstillingsprosesser. Kommunaldirektøren vil rette en rette en stor takk til våre ledere, ansatte og tillitsvalgte som har levert gode tjenester parallelt med at driften er blitt omstilt. 

Prisøkning vann og avløp

For innbyggerne i Stange vil vann- og avløpsgebyret øke med henholdsvis 25 prosent på vann og 35 prosent på avløp. For en husholdning som i snitt bruker 410 liter vann i døgnet vil den totale kostnadsøkninga bli i overkant av 3000 kroner i året.  Dette skyldes dyrere materiell, strøm, drivstoff og renteoppgang.

For kommunens del er det lagt inn økte strømutgifter på 11 millioner kroner.

Til tross for en meget stram økonomisk situasjon er det lagt inn noen nye tiltak.

  • Kommunedirektøren har lagt inn en ekstra satsing i budsjettet knyttet til sommerjobb for ungdom og som nytt tiltak sommerskole i alderen 15 til 18 år. Fra før er det avsatt 200 000 kroner til sommerjobb, og dette er økt til 500 000 kroner hvert år i økonomiplanen. 
  • Det er lagt inn økt satsning på barnevern i forbindelse med barnevernsreformen. 
  • Det er lagt inn midler til å imøtekomme behovet for å beholde og rekruttere fastleger.

Stange har til tross for et krevende budsjett mange positive faktorer. Kommunen har hatt en positiv utvikling i rangeringen i Kommunebarometeret de siste 5-7 årene. Det er høy aktivitet innenfor bygging av kommunale bygg som ny ungdomsskole, og trinn 2 ved Hoberg skole. Næringslivet vårt er robust, hvilket var tydelig under pandemien, der arbeidsledigheten var relativt lav og antall konkurser var begrenset. Salg av næringstomter og interessen for å etablere næring i Stange er stigende. Det bygges kontinuerlig nye boliger i Stange. Et godt eksempel på god vekst er den senere tids utbygging av Sønderhagan og Navneberget.

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 - kommunedirektørens forslag

Her finner du budsjettet som PDF-fil:

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 - kommunedirektørens forslag (PDF, 6MB)